KVKK Aydınlatma Metni

A.GENEL OLARAK

Hedef İplik Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Hedef İplik’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Hedef İplik ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

B.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu “şirketimiz” olarak bulunmaktadır.

C.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, İlgili mevzuat uyarınca, gerekse şirketimizce düzenlenen üyelik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve sair diğer tüm sözleşmeler, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz yahut potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız, ziyaretçilerimiz gibi sebeplerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak, öncelikle hizmet sunabilmek, mevcut hizmet kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliğini sağlama, yasal yükümlülüklerini yerine getirme, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız aranmayacaktır:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi;

6698 sayılı KVK Kanunu özel nitelikli kişisel veriler belirlenmiş olup ( ilgilinin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesı, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ) kanuna göre şirketimizce sayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

KVK Kanunu Madde 6/3 kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanunun öngördüğü hallerde, gerekli ve yeterli önlemler alınarak açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ;

Şirketimizce 6698 sayılı kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iş bu metinde belirtilen amaçlarla işlenen verileriniz, 6698 sayılı yasa madde 7/1’de belirtildiği üzere, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi ile şirketimiz veri sorumlusunca silinir,yokedilir yahut anonim hale getirilir. Ayrıca şirketimiz Madde 7/1’in uygulanmasına dair çıkarılacak olan yönetmelikler uyarınca da gerekli çalışmaları yapacaktır.

 

 1. KiŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı yasa madde 8/1 gereği, Kişisel verileriniz, ilgilinin açık rızası olmadan aktarılmayacaktır. Ancak KVK 8.madde kapsamında hukuka ve kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak grup şirketlere yahut üçüncü şirket ya da 3. gerçek şahıslara aktarılabilmektedir.

Yine KVK 8/2-a-b maddesinde bahsi geçen hususlarda bahsi geçen şartları sağlamak kaydıyla kişisel veri sahibinin rızası alınmaksızın da veri aktarımı yapılmaktadır.

Yetkili Merciler: Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Üçüncü Kişiler: Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi durumlarda biz veya bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Şirket bünyesinde yapılan etkinlik, organizasyon, yarışma, toplantı gibi durumlarda alınan görsel ve işitsel veriler tanıtımının şirketimize ait web sayfası ve sosyal medya hesaplarında biz veya bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile şirket tanıtımı amacıyla paylaşılmaktadır.

 

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu veya
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

 

Ayrıca bazı elektronik ortamda tarafımıza göndermiş olduğunuz kişisel verileriniz(whatsapp, Messenger v.b iletişim programları ) servis sağlayıcısının yurt dışında olması sebebi ile yurtdışına veri aktarımı kapsamına girmektedir. Bu ve bunun gibi yollardan kişisel veri gönderimini tercih ettiğiniz takdirde bu yollardan kişisel verilerin yurt dışına aktarımını da kabul etmiş sayılırsınız.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari mercilerden gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay – 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. VERİ GÜVENLİĞİ

Hedef İplik kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir, ya da başvuru formunu doldurarak; Hedef İplik’e şahsen başvuru yapabilir, söz konusu Bağlar Mah. Gamsız Sok.(1. Sok.) No: 6 Güneşli /Bağcılar/İSTANBUL -Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.